ชุมชนวัดโพธิการาม

ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชนวัดวิมลนิวาส

ต.แกล้งเหนือ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชนบ้านเดิ่น

ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ชุมชนวัดศรีโพธิ์ชัย

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

ชุมชนบ้านนาอ้อ

ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย