แหล่งโบราณสถาน
ข้อมูลแหล่งโบราณสถาน

ข้อมูลโดย : กรมศิลปากร

ลำดับ จังหวัด ขึ้นทะเบียนแล้ว ยังไม่ขึ้นทะเบียน รอการประเมิน อยู่ในระหว่างดำเนินการ แหล่งที่มีข้อมูลไม่เพียงพอฯ

ข้อมูลโดย : สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม